DYO07 - شومینه قایق بادبانی

ما ظرفیت، دانش و تجربه طراحی و توسعه، ساخت و نصب شومینه های سفارشی را تحت مقررات SOLAS برای قایق های تفریحی، قایق های بزرگ، کشتی های تفریحی و همچنین کشتی های تجاری داریم.

SOLAS (کنوانسیون بین‌المللی برای ایمنی جان در دریا) یک معاهده بین‌المللی ایمنی دریایی است که تضمین می‌کند کشتی‌های دارای پرچم کشورهای امضاکننده از حداقل استانداردهای ایمنی در ساخت، تجهیزات و بهره‌برداری، از جمله شومینه‌ها، پیروی می‌کنند. کنوانسیون SOLAS دارای 159 کشور متعاهد است که حدود 99 درصد کشتی‌های تجاری در سرتاسر جهان را بر حسب تناژ ناخالص پرچم دارند. کنوانسیون SOLAS در اشکال متوالی خود به طور کلی به عنوان مهمترین معاهدات بین المللی در مورد ایمنی کشتی های تجاری در نظر گرفته می شود.

شومینه قایق بادبانی – شومینه قایق بادبانی – شومینه لوکس – شومینه