شومینه های ایستاده

شومینه های ایستاده بلوچ دیزاین، از طرح های سنتی گرفته تا قطعات مرکزی شفاف، خانه شما را متحول کرده و قلب شما را گرم می کند. شومینه‌های ایستاده ما می‌توانند روی چوب، گاز یا اتانول کار کنند و با توجه به طراحی و تنظیم آن‌ها، می‌توانند دودکش‌های مستقیم عمودی یا افقی یا سیستم هواکش زیرزمینی داشته باشند که امکان طرح‌های شومینه ایستاده خارق‌العاده را فراهم می‌کند. شومینه های ایستاده امکانات نامحدودی را برای ایجاد یک نمایشگاه آتش ارائه می دهند.