DYO08 - شومینه معاصر

شومینه معاصر خیره کننده که روی چوب کار می کند (همچنین می تواند گاز یا اتانول باشد)، از سقف محوطه بزرگ لابی در یک پارک ملی آویزان شده است، هود و پایه آن با پانل های نازک چوب قرمز پوشیده شده است که با طراحی داخلی مطابقت دارد. پایه آتش از فولاد با دسترسی مخفی برای سینی به خاکستر حذف شده است.